NHÀ PHÂN PHỐI ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN NIPPON-SEAM

Công ty NIPPON-SEAM từ khi sáng lập năm 1968 (Showa 43), luôn không ngừng ci thiện nâng cao chất lượng sn phẩm trong lĩnh vực ống mềm luồn dây điện, đã và đang tạo dựng được vthế đầu ngành.
Trong thời gian tới, NIPPON-SEAM vẫn sẽ hướng đến mc tiêu nâng cao sự hài lòng ca khách hàng và tuân ththeo đúng pháp luật.
Trong xu th
ế mà nhu cầu ngày càng đa dạng hóa như hiện nay, NIPPON-SEAM stiếp tc cố gắng hơn nữa bằng việc phân tích triệt để tình thế, mở rộng các cơ sở chế to gia công, mở rộng phm vi vận chuyển phân phối và tăng cường qun lý hàng hóa nhằm cố gắng đáp ứng mi nhu cầu ca quý khách hàng,

Công ty NIPPON-SEAM hoạt động chyếu trong lĩnh vực thiết kế, chế to và kinh doanh các phkiện chuyên dng cho các ống luồn dây điện, song song đó cũng tiến hành thực hiện các hoạt động sau nhằm gim thiểu ảnh hưởng ca các sn phẩm trên đối với môi trường.
1. Luôn ý th
ức về khía cạnh môi trường trong các hoạt động công ty, sn phẩm và dch v. Tiếp tc ci thiện hệ thống quản lý môi trường, cùng với việc thúc đẩy phòng chống ô nhiễm môi trường.
2. Tuân th
ủ theo đúng pháp luật về các quy định liên quan đến môi trường.
3. Trong
số những vấn đề nổi bật về môi trường có liên quan đến các hoạt động ca công ty, sn phẩm và dch v, NIPPON-SEAM tiến hành thực hiện các hoạt động sau như là những việc làm trọng điểm trong quản lý môi trường.

a) Thúc đẩy việc tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm năng lượng b) Thúc đẩy việc tái chế và giảm lượng rác thi công nghiệp c) Qun lý thích đáng các chất hóa hc.

4. Thiết lập mc tiêu, mục đích trong vấn đề an toàn môi trường, thông báo đến toàn thể nhân viên biết và tham gia. Đồng thời cũng kêu gi sự hợp tác ca những doanh nghiệp có liên quan.

Để phát triển thị trường đến rộng hơn với các đơn vị thi công, năm 2018 công ty NIPPON-SEAM đã hợp tác với công ty TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN HẢI DƯƠNG là nhà cung cấp độc quyền sản phẩm ống mềm luồn dây điện tại thị trường Miền Bắc.

Quý khách hàng có thể tham khảo sản phẩm tại website: https://ongdienchongchay.com